Διαβάστε εδώ: 8 νέες εργασίας στο Δήμο Σερρών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος   «ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ   ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»   του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες,

και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού, Βενιζέλου 139 – κτίριο ΔΕΥΑΣ 2ος όροφος, Τ.Κ. 62125 Σέρρες, απευθύνοντάς την στα Γραφεία της Διοίκησης, υπόψιν κας Σουργκούνη Αναστασίας και κας Δαγκούλη Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 2321022487). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σερρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

Κλικ εδώ για την προκήρυξη.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Επαγγελματικό Μακιγιάζ

makigiazΣας αρέσει το μακιγιάζ ; θέλετε να νιώσετε κι εσείς την μαγεία του;

Τα Κέντρα Σεμιναρίων IDEA σας δίνει την δυνατότητα να μάθετε τα πάντα για το επαγγελματικό μακιγιάζ!

Για να πετύχεις στον αστραφτερό κόσμο των χρωμάτων, της έμπνευσης, της δημιουργίας και της τέχνης, πρέπει να παρακολουθήσεις το σεμινάριο των κέντρων μας, το πλέον αρτιότερο στην πόλη των Σερρών και του Εύοσμου, με την εμπειρία των καλύτερων make-up artist.

Γιατί το μακιγιάζ είναι πάνω από όλα έμπνευση…

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: (16 εκπαιδευτικές ώρες)

1η ημέρα (4 ώρες) – Θεωρία :
– Θεωρία μακιγιάζ (υλικά- εργαλεία, προετοιμασία πελάτισσας, στάδια εφαρμογής μακιγιάζ, στοιχεία μορφολογίας προσώπου)Εξουδετέρωση δυσχρωμιών

– Φωτοσκιάσεις στο περίγραμμα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου

-Τοποθέτηση βλεφαρίδων

-Σχηματισμός – χρωματισμός φρυδιών

-Συνδυασμοί χρωμάτων με το χρωματικό τύπο του μοντέλου, τα ρούχα και την περίσταση

-Πρωινό, Απογευματινό, Βραδινό Μακιγιάζ

-Καινούριες  τεχνικές μακιγιάζ

2η ημέρα (4 ώρες) – Πρακτική Άσκηση
– Τοποθέτηση Βάσης (make up) προσώπου  – Τεχνική φωτοσκιάσεων προσώπου – χειλιών

3η ημέρα (4 ώρες) – Πρακτική Άσκηση
– Τεχνικές Μακιγιάζ ματιών – Τοποθέτηση Βλεφαρίδων, σχηματισμών φρυδιών
– Νέες Τεχνικές

4η ημέρα (4 ώρες) – Πρακτική Άσκηση
– Συνδυασμοί χρωμάτων

 

*Εγγραφείτε φέρνοντας και μια φίλη σας και θα έχετε Έκπτωση 10% και οι δύο!

*Ειδικές τιμές σε άνεργους και φοιτητές

Κόστος ταχύρυθμου σεμιναρίου 16 ωρών : 170€

 

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας