ΑΣΕΠ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις

Τα παραπάνω προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από στο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ και περιλαμβάνεται η αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του ν.2190/1994 που αναφέρονται στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ειδικότερα ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τις δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

Οι εν λόγω δαπάνες, που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ, βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών, κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συμμετεχόντων στην οικεία προκήρυξη, οι ανωτέρω φορείς μεταφέρουν τουλάχιστον ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισμού.

 

Η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται, μετά από σχετικό αίτημα του Προέδρου του ΑΣΕΠ προς τον οικείο φορέα.

Ορίζεται ότι, από 1-1-2020 η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, για τη συμμετοχή των υποψηφίων σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τη δυνατότητα πρόβλεψης εξαιρέσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Σύμφωνα με την τροπολογία η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του ΑΣΕΠ, για την υλοποίηση της αποστολής του ως συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών που προβλέπονται στο ν. 2190/1994 (Α’ 28) για την πλήρωση θέσεων ή πρόσληψη προσωπικού, καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ και ακολούθως βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψή τους κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων. Προς εξασφάλιση της ύπαρξης των αναγκαίων πόρων για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών, προβλέπεται ρητά ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συμμετεχόντων της οικείας προκήρυξης, και κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΑΣ.Ε.Π., οι ανωτέρω φορείς μεταφέρουν τουλάχιστον το 30% των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισμού. Εν συνεχεία, ορίζεται ότι η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΑΣ.Ε.Π. που απευθύνεται στον οικείο φορέα. Για την αντιμετώπιση των ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την κατά τα ανωτέρω απόδοση των δαπανών στο ΑΣ.Ε.Π., προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα και κάθε περαιτέρω θέμα σχετικά με την απόδοση των δαπανών στο ΑΣ.Ε.Π.. Τέλος, ορίζεται ότι τον προϋπολογισμό του ΑΣ.Ε.Π. εισηγείται ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η προτεινόμενη διάταξη εισάγεται χάριν του εκσυγχρονισμού, της βελτιστοποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και συγκέντρωσης δικαιολογητικών διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού που

Επίσης οι αλλαγές σύμφωνα με την τροπολογία υλοποιούνται από το ΑΣΕΠ, προς όφελος των υποψηφίων πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη, θεσπίζεται μία συγκεκριμένη ημερομηνία, ήτοι η 111.2020, μετά την οποία, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που υλοποιούνται από το ΑΣΕΠ, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2190/1994, θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με την αξιοποίηση του μητρώου υποψηφίων και της περιγραφόμενης στις παρ. ι έως η του άρθρου 14Α ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε με το άρθρο ιι του ν. 4325/2015 (Α’ 47), διαδικασίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΑΣΕΠ: 22 προσλήψεις στην Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς

Στην πρόσληψη 22 νέων υπαλλήλων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, αναμένεται να κινηθεί η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και προβλέπει προσλήψεις για απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές υπηρεσίες και θα υπογράψει συμβάσεις μερικής και πληρους απασχόλησης.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότας.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική εγκριτική απόφαση της  Δημοτικής Εμπορικής Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς.

 

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην αστυνομία στο Νομό Σερρών – Οι αιτήσεις ξεκίνησαν!

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στους Νομούς Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθμ. 6481/6/745-Θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β713-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, Μοναστηριού 326 Τ.Κ. 54121 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, υπ’ όψιν κ. Σπυρίδωνα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2310 559989).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ΘΈντυπα – Διαδικασίες ^Διαγωνισμών Φορέων ^Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ^Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ^ΑσΕπ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες ^Έντυπα – Διαδικασίες ^Διαγωνισμών Φορέων ^Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

Η προκηρυξη ΕΔΩ

 

Φόρμα επικοινωνίας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας

Κατάστημα
ΣερρώνΘεσσαλονίκης

Το μήνυμά σας


Κοινωνικό μέρισμα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα από σήμερα – Ποιοι μπορούν να ξανακάνουν αίτηση

 

Κοινωνικό μέρισμα: Από σήμερα Πέμπτη 17 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η πλατφόρμα θα ανοίξει για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

1η Περίπτωση: Δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπληρώθηκε στην αίτηση ανήκει στο δικαιούχο του μερίσματος. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι για την πίστωση του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε στην εφαρμογή να ανήκει στον δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε βάσει ΑΦΜ. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον το είχαν συμπληρώσει στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της αίτησης.

Πιστώσεις σε δηλωθέντες στην εφαρμογή λογαριασμούς ΙΒΑΝ για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει από την τράπεζα ταυτοποίηση του ΑΦΜ του δικαιούχου του κοινωνικού μερίσματος δεν θα πραγματοποιηθούν.

Προς το σκοπό καταβολής του κοινωνικού μερίσματος, καλούνται οι δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν εγκεκριμένη αίτηση μερίσματος αλλά δεν πληρώθηκαν:

 

(α) να ακυρώσουν την αίτησή τους και να προβούν σε «Επαναξιολόγηση». Στη νέα αίτηση πρέπει να δηλώσουν στην εφαρμογή λογαριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι

ή / και

(β) να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του ΑΦΜ τους στην τράπεζα συνεργασίας τους προσκομίζοντας το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε σχετικό ενημερωτικό έντυπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τα στοιχεία ταυτοποίησης που απαιτούνται από τη νομοθεσία και τα έγγραφα που μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

2η Περίπτωση: Δεν επιβεβαιώθηκε μέσω της υποβολής φορολογικών δηλώσεων η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, αλλά εκείνος ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες κατά το έτος μη υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι πραγματοποιείται έλεγχος σε βάθος πενταετίας είτε για την υποβολή δήλωσης ως υπόχρεου είτε για το αν ο αιτών υπήρξε σύζυγος, εξαρτώμενο πρόσωπο ή φιλοξενούμενος σε δήλωση άλλου υπόχρεου αρκεί να είχε δηλωθεί σωστά ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ του αιτούντος. Για τις περιπτώσεις που ο έλεγχος έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα για κάποια έτη, θα πραγματοποιηθεί ένας πρόσθετος έλεγχος με διασταύρωση των στοιχείων των αιτούντων στον ΟΑΕΔ.

Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και για τους 12 μήνες για τα έτη κατά τα οποία δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν την αίτηση του κοινωνικού μερίσματος. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και του ΟΑΕΔ και οι πολίτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χρειάζεται μόνο να επανυποβάλλουν αίτηση εντός της νέας προθεσμίας που θα ανακοινωθεί, ενώ δεν απαιτείται να απευθυνθούν στα γραφεία του ΟΑΕΔ.

Η εκ νέου λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koinonikomerisma.gr για την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά για τις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/240892/koinoniko-merisma-anoigei-ksana-i-platforma-apo-simera-poioi-boroyn-na-ksanakanoun-aitisi

Αύξηση έως 10% στον κατώτατο μισθό: Ποιοι επηρεάζονται και πόσα θα πάρουν – Δείτε τους πίνακες

 

Κατώτατος μισθός: Ποιοι και πόσα θα πάρουν από το Φεβρουάριο – Δείτε αναλυτικούς πίνακες με τα νέα ποσά.

Ευνοϊκό έδαφος στην ελληνική οικονοµία για αισθητή αύξηση του κατώτατου µισθού ανιχνεύει η επιτροπή «σοφών» που ορίστηκε από τα υπουργεία Εργασίας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης για να καταγράψει τις δυνατότητες προσαρµογής του νοµοθετηµένου ελάχιστου µισθού και ηµεροµισθίου.

Στο πόρισµα που παρέδωσε στην υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου -το οποίο παρουσιάζει σήµερα το «Έθνος της Κυριακής»- η επιτροπή των πέντε εµπειρογνωµόνων καθηγητών προτείνει αύξηση 5%-10%. Οι τεχνοκράτες «κλειδώνουν» την πρότασή τους αυτή µε πέντε ρήτρες, επισηµαίνοντας πως µια αύξηση του κατώτατου που ισχύει σήµερα για τους εργαζοµένους ­25 ετών και άνω κατά ποσοστό 5% έως 10% το 2019, µε ισχύ για όλους τους εργαζοµένους της χώρας χωρίς ηλικιακές διαφοροποιήσεις:

∆εν αναµένεται να επιβραδύνει τη συντελούµενη ανάκαµψη της απασχόλησης. 
∆εν θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Μπορεί µέσω της (µικρής) τόνωσης της ζήτησης να επηρεάσει θετικά τις επενδύσεις, οι οποίες, παρά την αυξηµένη κερδοφορία, παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα.
Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών µέσω µείωσης του ποσοστού της καταβαλλόµενης αµοιβής που δίνεται «στο χέρι» και έτσι να αντισταθµίσει οποιαδήποτε αναµενόµενη προσπάθεια εισφοροδια-
φυγής µέσω αύξησης της συχνότητας του φαινοµένου της αδήλωτης εργασίας.
Μπορεί να βοηθήσει στην αποπληρωµή των δανείων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και στην αύξηση της ικανότητας χορήγησης δανείων από τις τράπεζες.

Η επιτροπή των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων κατέληξε στην εισήγηση αυτή έχοντας λάβει υπόψη µια σειρά από πρωτογενή στοιχεία, αναλύσεις και µελέτες, καθώς και πληροφόρηση από διάφορους παράγοντες µε τους οποίους πραγµατοποίησε συναντήσεις.

 

pinakas1

Αξιολογώντας όλα αυτά τα στοιχεία και τους δείκτες, οι ειδικοί αποφαίνονται ότι το επίπεδο του κατώτατου µισθού και ωροµισθίου στην Ελλάδα είναι χαµηλό τόσο σε ιστορικούς όσο και σε συγκριτικούς όρους.

Η αύξηση του µισθολογικού κόστους για το σύνολο της οικονοµίας που θα προκύψει από µια αύξηση του κατώτατου µισθού είναι 1,88% για αύξηση του κατώτατου κατά 5%, ενώ θα φτάσει στο 2,86% για αύξηση του κατώτατου κατά 10%.

Οι διαφοροποιήσεις του επιπρόσθετου µισθολογικού κόστους ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και κλάση µεγέθους επιχείρησης είναι σχετικά µικρές.

Για παράδειγµα, µια αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 10% δηµιουργεί αυξήσεις του µισθολογικού κόστους 1% για επιχειρήσεις µε περισσότερους από 50 εργαζόµενους και 4,7% για επιχειρήσεις µε έως 9 απασχολούµενους, όπως επίσης 1,6% στη µεταποίηση, 3,7% στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο και 4,6% στα καταλύµατα και στην εστίαση.

pinakas2

Καταλήγοντας, η επιτροπή τονίζει πως ο κατώτατος µισθός δεν µπορεί από µόνος του να λύσει τα προβλήµατα ζήτησης της ελληνικής οικονοµίας, ούτε να καλύψει ελλείψεις στο ελληνικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας. «Σε συνδυασµό µε κατάλληλες αναπτυξιακές, βιοµηχανικές και φορολογικές πολιτικές, µπορεί να είναι ένα ακόµα χρήσιµο εργαλείο, το οποίο θα ενισχύσει το εισόδηµα των χαµηλόµισθων, θα τονώσει τη ζήτηση στο σύνολο της οικονοµίας, θα αυξήσει την προσφορά εργασίας και θα συνδράµει στον µετασχηµατισµό του παραγωγικού µοντέλου, ωθώντας τις επιχειρήσεις, αντί να συµπιέζουν το εργατικό κόστος, να επενδύσουν σε καινοτοµία και στρατηγικές ανταγωνιστικότητας µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας» επισηµαίνουν οι εµπειρογνώµονες.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/240379/ayksisi-eos-10-ston-katotato-mistho-poioi-epireazontai-kai-posa-tha-paroun-deite-tous-pinakes

Πώς θα πάρετε το επίδομα ενοικίου – Τα κριτήρια για το βοήθημα σε 300.000 νοικοκυριά

Το επίδομα στέγασης ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση, το οποίο θα λαμβάνουν 300.000 νοικοκυριά. Το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται συνολικά σε 410 εκατ. ευρώ ώστε να δοθούν από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα σε οικογένειες με εισόδημα έως περίπου 21.000 ευρώ που είτε πληρώνουν ενοίκιο, είτε δόση δανείου πρώτης κατοικίας.

Εντός των ημερών αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα καθοριστούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι του επιδόματος, καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση που θα ξεκινήσει αμέσως μετά. Το ποσό του επιδόματος θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού:

– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 105 ευρώ

– Νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 175 ευρώ

– Νοικοκυριό με πέντε μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 210 ευρώ

Τα κριτήρια.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που φαίνεται να έχουν κλειδώσει προβλέπουν:

1. Ετήσιο εισόδημα: Θα κινείται έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επόμενο μέλος με ανώτατο πλαφόν εισοδήματος τα 21.000 ευρώ ετησίως.

2. Ακίνητη περιουσία: Το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας αναμένεται ότι θα είναι ανάλογο με εκείνο του κοινωνικού μερίσματος δηλ. θα κυμαίνεται από 125.000 έως 185.000 ευρώ. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα λαμβάνεται υπόψη ακίνητη περιουσία έως 125.000 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 185.000 ευρώ.

3. Καταθέσεις: Το ύψος των καταθέσεων, τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων θα πρέπει να είναι έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500 για κάθε επόμενο μέλος και έως τα 21.000 ευρώ. Οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα είναι αντίστοιχη με εκείνη του κοινωνικού μερίσματος. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος θα ισχύσει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Επίσης,

– Για όσους πληρώνουν ενοίκιο το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό του λογαριασμό

– Η ενοικίαση κατοικίας θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσα από το σύστημα Taxis όπου δηλώνονται οι ενοικιάσεις κατοικιών

– Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου.

– Η ειδική εφαρμογή θα ελέγχει τα στοιχεία του δανείου με βάση τις δηλώσεις των προηγούμενων ετών και της τράπεζας

– Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Με την πάροδο 12 μηνών ο δικαιούχος δύναται να κάνει εκ νέου αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

– Η έγκριση του επιδόματος ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα μέλη του νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μία αιτήσεις.

Πηγή: https://empisteutiko.gr/pos-tha-parete-to-epidoma-enoikioy-ta-kritiria-gia-to-voithima-se-300-000-noikokyria/?fbclid=IwAR04csP9fr-WK0sIkkK0EgcT3AYW7kI8XoKf00qWDDFlrSqf1PG9nrbR90w

ΟΑΕΔ: Έρχεται πρόγραμμα για 46.000 εγκλωβισμένους εργαζόμενους – Ποια τα κριτήρια και το ποσό του επιδόματος

Μέσα στις επόμενες ημέρες ανακοινώνεται πρόγραμμα για 46.000 εγκλωβισμένους εργαζόμενους με επίδομα ενίσχυσης 1.000 ευρώ και επίδομα κατάρτισης. 

Πρόγραμμα για 46.000 εγκλωβισμένους εργαζόμενους αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα η προτεινόμενη Δράση αφορά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με τα εξής κριτήρια:

α) εργαζόμενοι σε κλάδους με φθίνουσα πορεία (στην κατηγορία εμπίπτουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις/ κλάδους που έχουν υποστεί μεγάλη ύφεση και συρρίκνωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας)

β) εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι) λόγω του γεγονότος ότι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες:
– μη καταβολή δεδουλευμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα πάνω από 6 μηνες
– υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας
– υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης περιλαμβάνεται αφενός η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων και αφετέρου η κατάρτισή τους με νέες γνώσεις και ικανότητες ώστε να έχουντη δυνατότητα να αλλάξουν θέση εργασίας, στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο, σε νέο επάγγελμα, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και ενδεχομένως στην αυτοαπασχόληση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.
Ο αριθμός των ωφελούμενων εργαζομένων σε κλάδους με φθίνουσα πορεία και εργαζομένων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας ανέρχεται στους 46.000.

Η οικονομική ενίσχυση των ωφελουμένων περιλαμβάνει επίδομα ενίσχυσης, στα 1.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και επίδομα κατάρτισης ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες να αποκτήσουν μια εξειδίκευση.

Τα βήματα της δράσης είναι τα εξής:

– Συντονισμός, παρακολούθηση και επιστημονική τεκμηρίωση δράσης 
– Εξατομικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση
– Προγράμματα Κατάρτισης Πιστοποίηση γνώσεων – δεξιοτήτων

dikaiologitika.gr