200 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

 

 

 

Τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα στις εξής ειδικότητες

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Hardware), ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ειδίκευση Λίθου), ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ.

 

Για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, και να την υποβάλουν (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας :

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Πανεπιστημίου 57 – τ.κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ,

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 12/09/2019 έως 23/09/2019.

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2314 314202