4 Προσλήψεις Οδηγών στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη  τεσσάρων (04) ατόμων μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τμήματος Διαχείρισης – Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, και πιο συγκεκριμένα :

  • 4  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

 

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι : από  4 Δεκεμβρίου 2019 έως και 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρες 08.00 έως 14.00.

 

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!