ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων από επιλαχόντες στο Εθνικό Τυπογραφείο για την κατηγορία ΤΕ

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, δέκα (10) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου-ειδικότητας ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) (κωδ.502), στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2021, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα αποτελέσματα ΕΔΩ