ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Νέα καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας που εκκρεμούσε λόγω προεκλογικής περιόδου

Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής περιόδου, συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από φορείς του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021.

Ως εκ τούτου, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), χωρίς νέα προκήρυξη, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2021 (ΦΕΚ 62/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, (βλ. σχετικές Ανακοινώσεις της 18ης Απριλίου 2023 και της 27ης Απριλίου 2023), επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, λήγει την 4η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάρτιση των ως άνω πινάκων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 11Κ/2021, που έχουν επιτύχει στην ειδική πρακτική δοκιμασία, του κλάδου-ειδικότητας ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) (κωδ.502), με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που είχαν στους πίνακες κατάταξης του εν λόγω κλάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 11Κ/2021
Κατηγορία: Τ.Ε. – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510

 

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: prosl.enstasi@asep.gr

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα αποτελέσματα ΕΔΩ