ΑΣΕΠ: 15 θέσεις εργασίας σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων ανακοίνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης ή σίτισης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Ζητούνται υπάλληλοι των εξής ειδικοτήτων:

  • ΔΕ Μαγείρων
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
  • ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • ΥΕ Λαντζέρηδων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Παπαρηγοπούλου 7,Τ.Κ. 54630 – Θεσσαλονίκη, (απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικού).