ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων από επιλαχόντες της κατηγορίας ΠΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της Προκήρυξης 7Κ/2020, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα αποτελέσματα ΕΔΩ