ΑΣΕΠ 7Κ/2021: Παράταση στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα ΚΕΠ

ΑΣΕΠ: Παράταση στην προκήρυξη για 144 μόνιμες θέσεις στα ΚΕΠ. Ποιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 7Κ/2021 – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις.

H διαδικασίαγια την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο asep.gr για την προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά 144 θέσεις μόνιμες προσλήψεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού έλαβε παράταση.

Ειδικότερα, η νέα προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα ανακοινώσει σε λίγη ώρα το ΑΣΕΠ, ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021.

 

Θέσεις ανά κλάδο:

  • 59 – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
  • 32 – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
  • 53 – ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών.

 
  • Ειδικότερα, για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά πτυχία οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
  • Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδεκτά γίνονται πτυχία, διπλώματα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Κριτήρια κατάταξης

κριτήρια ΑΣΕΠ

Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό του κλάδου Διεκπαιρέωσης Υποθέσεων Πολιτών.

 

Πηγή: workenter.gr