ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για την 6Κ/2020

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ. Για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας τακτικού προσωπικού, μεταξύ άλλων, εκατό δεκατριών θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τετρακοσίων τεσσάρων θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διακοσίων εννέα θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την  γνωμοδότηση, αντίστοιχα, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

 

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη. 

Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 6Κ/2020:

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από  την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη έως  και την πάροδο της  10ης  Ιανουαρίου 2022, ημέρας Δευτέρας.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. , Ένσταση για την Προκήρυξη 6Κ/2020 , Κατηγορία: Π.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε., T.Θ. 14308 Αθήνα , Τ.Κ. 11510

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: prosl.enstasi@asep.gr