ΑΣΕΠ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις

Τα παραπάνω προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από στο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ και περιλαμβάνεται η αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του ν.2190/1994 που αναφέρονται στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ειδικότερα ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τις δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

Οι εν λόγω δαπάνες, που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ, βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών, κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συμμετεχόντων στην οικεία προκήρυξη, οι ανωτέρω φορείς μεταφέρουν τουλάχιστον ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισμού.

 

Η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται, μετά από σχετικό αίτημα του Προέδρου του ΑΣΕΠ προς τον οικείο φορέα.

Ορίζεται ότι, από 1-1-2020 η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, για τη συμμετοχή των υποψηφίων σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τη δυνατότητα πρόβλεψης εξαιρέσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Σύμφωνα με την τροπολογία η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του ΑΣΕΠ, για την υλοποίηση της αποστολής του ως συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών που προβλέπονται στο ν. 2190/1994 (Α’ 28) για την πλήρωση θέσεων ή πρόσληψη προσωπικού, καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ και ακολούθως βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψή τους κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων. Προς εξασφάλιση της ύπαρξης των αναγκαίων πόρων για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών, προβλέπεται ρητά ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συμμετεχόντων της οικείας προκήρυξης, και κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΑΣ.Ε.Π., οι ανωτέρω φορείς μεταφέρουν τουλάχιστον το 30% των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισμού. Εν συνεχεία, ορίζεται ότι η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΑΣ.Ε.Π. που απευθύνεται στον οικείο φορέα. Για την αντιμετώπιση των ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την κατά τα ανωτέρω απόδοση των δαπανών στο ΑΣ.Ε.Π., προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα και κάθε περαιτέρω θέμα σχετικά με την απόδοση των δαπανών στο ΑΣ.Ε.Π.. Τέλος, ορίζεται ότι τον προϋπολογισμό του ΑΣ.Ε.Π. εισηγείται ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η προτεινόμενη διάταξη εισάγεται χάριν του εκσυγχρονισμού, της βελτιστοποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και συγκέντρωσης δικαιολογητικών διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού που

Επίσης οι αλλαγές σύμφωνα με την τροπολογία υλοποιούνται από το ΑΣΕΠ, προς όφελος των υποψηφίων πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη, θεσπίζεται μία συγκεκριμένη ημερομηνία, ήτοι η 111.2020, μετά την οποία, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που υλοποιούνται από το ΑΣΕΠ, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2190/1994, θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με την αξιοποίηση του μητρώου υποψηφίων και της περιγραφόμενης στις παρ. ι έως η του άρθρου 14Α ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε με το άρθρο ιι του ν. 4325/2015 (Α’ 47), διαδικασίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr