ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

 

Προσλήψεις ΑΣΕΠ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα(12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες του Νομού Σερρών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

10 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί!