ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2018

Τα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις με την προκήρυξη 2Κ/2018

 
 

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

 (ΦΕΚ 6/8-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ