Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Παράταση υποβολής των αιτήσεων για την ΣΟΧ1/2022 Καθαριότητα

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εξαιτίας ενός έκτακτου τεχνικού προβλήματος που σημειώθηκε κατά τις ημέρες 21/03/2022 εώς 24/03/2022, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δεν στάθηκε δυνατό να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για την υποβολή των αιτήσεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και ισότιμη πρόσβαση στην διαδικασία υποβολής,

ανακοινώνει την παράταση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμος, της Ανακοίνωσης 10433/15-03-2022 (6ΓΡ7ΩΛΒ4Υ0) ΣΟΧ 1/2022, έως 30/03/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυπληρωμή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Π.Μελά 24 ΤΚ 56224, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Σάβα Άννα (τηλ. επικοινωνίας: 2313302198)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.