Στους διαγωνισμούς προσλήψεων ΑΣΕΠ, κάθε υποψήφιος που αποκλείεται ή τυγχάνει εσφαλμένης ή αυθαίρετης αξιολόγησης από το ΑΣΕΠ, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει, , ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ, εντός συγκεκριμένης τασσόμενης στην προκήρυξη προθεσμίας. 

 

Εν όψει αυτής της διαδικασίας, είναι κρίσιμο το κείμενο της ένστασης να έχει προηγουμένως υποστεί σοβαρή νομική επεξεργασία, προκειμένου να πλαισιώνεται από άρτια δομημένα και τεκμηριωμένα νομικά επιχειρήματα, ούτως ώστε είτε να γίνει δεκτή από την αρμόδια Επιτροπή του ΑΣΕΠ, και να οδηγήσει σε αλλαγή των πινάκων των προσωρινών αποτελεσμάτων.

 

Η περίοδος των ενστάσεων ορίζεται κατά την ανάρτηση των πινάκων των  προσωρινών αποτελεσμάτων της εκάστοτε προκήρυξης. 

 

Στα Γραφεία IDEA εξειδικευμένοι συνεργάτες αναλαμβάνουν τις ενστάσεις σας και συντάσσουν άρτια νομικά τεκμηριωμένα κείμενα, σε περίπτωση βάσιμης  διαφωνίας σας, με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης.  

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί την βέλτιστη λύση που αφορά την ένσταση σας.