Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση πτυχίων ξένων γλωσσών για ΑΣΕΠ και άλλους δημόσιους φορείς και την επικύρωσή τους από δικηγόρο.

 

  • Μετάφραση κι επικύρωση εγγράφων προς κατάθεση σε δημόσιο φορέα

  • Ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι «Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχει στην κατοχή του ν.4194/2013 αρ.36 παρ.2 περ.β ν.3026/1954 αρ.52 παρ.1 ν.3026/1954 αρ.52 παρ.2, (ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα, ιδιωτικά ή δημόσια, ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής) εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/12713/27-12-2011. Το προς επικύρωση έγγραφο αρκεί να βρεθεί έστω και προσωρινά στα χέρια του δικηγόρου 1579/2005 ΑΠ 54/1990 ΑΠ (Τμήμα Δ)».

Ενδεικτικά στο  γραφείο μας αναλαμβάνουμε τη μετάφραση των εξής πτυχίων:

 

PROFICIENCY, ADVANCED, FIRST CERTIFICATE, ESB, ECCE. ECPE, BULATS, IELTS, NOCN, LRN, TOEIC, ΤΙΕ, PEARSON, CITY & GUILDS, DALF, DELF, SORBONNE, ZERTIFIKAT κ.λ.π

 

Οι μεταφράσεις έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής (ΑΣΕΠ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ).

 

Eπικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να αναλάβει το νομικό τμήμα των Γραφείων μας την μετάφραση και την επικύρωση σας.