Μητρώο ΣΔΕ: Aιτήσεις για ένταξη νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων

Η πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για υποβολή αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων ενταγμένων μελών στο μητρώο ΣΔΕ 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων ενταγμένων μελών στο μητρώο Σ.Δ.Ε. έτους 2022 απευθύνει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Το (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9272/576/14.06.2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΞΦ346ΨΖΣΠ-Η9Ν), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή στο:

1ο ΣΤΑΔΙΟ: Αίτησης Ένταξης νέων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. και επικαιροποίησης των  στοιχείων των ενταγμένων μελών του, έτους 2022.

2ο ΣΤΑΔΙΟ: Αίτησης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολικής περιόδου 2022-2023.

Στο 1ο ΣΤΑΔΙΟ στάδιο της πρόσκλησης:

Α. οι νέοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.  στο οποίο θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την ΑΠ: 660/3/17985/14-6-2022 (ΑΔΑ: ΕΧΦΛ46ΨΖΣΠ-ΖΒΤ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β. τα ήδη ενταγμένα μέλη του μητρώου καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησής τους εφόσον το επιθυμούν.

Η προθεσμία υποβολής και επικαιροποίησης των στοιχείων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. ορίζεται: από την Τετάρτη 15/6/2022 (ώρα 09:00) έως και την Τετάρτη 29/6/2022 (ώρα 15:00).

Διευκρινίζεται ότι στο 2ο ΣΤΑΔΙΟ της πρόσκλησης οι ενταγμένοι στο Μητρώο ΣΔΕ θα κληθούν, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

 

 

Η προθεσμία των αιτήσεων έχει τελειώσει, είμαστε αναμονή αποτελεσμάτων