,

Νέο Voucher Ανέργων ηλικίας 30 έως 64 ετών

Idea_logo2“Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυητική απασχόληση”

Η Δράση αφορά 16.000 άνεργους νέους ηλικίας 30-64 ετών ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών

Περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για 300 ώρες
 • 1.600€ αμοιβή
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων
 • Πιστοποίηση Δεξιοτήτων

Το 25% των ωφελουμένων θα προσληφθεί για τουλάχιστον 2 μήνες στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των κλάδων (Τεχνικός κλάδος, κλάδος Στερεών και υγρών αποβλήτων και κλάδος Νέων Τεχνολογιών)

Απαραίτητα Κριτήρια

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,

 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ