ΟΚΑΝΑ: Αιτήσεις τώρα για νέες προσλήψεις

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5045167, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00810122 της ΣΑ ΕΠ0081 στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας – Άξονας προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Προσλήψεις στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

  • ΠΕ Ψυχολόγοι
  • ΤΕ Διοικητικού
  • ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • ΤΕ Νοσηλευτές

Σε ποιες περιοχές θα απασχοληθεί το προσωπικό:

  • Θεσσαλονίκη
  • Κιλκίς
  • Σέρρες
  • Έδεσσα
  • Κατερίνη
  • Χαλκιδική
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!