Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 25-29 ετών

 

oaed6

∆ύο νέα Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών και για 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) που παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, προκειµένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας, πρόκειται να ξεκινήσουν στο προσεχές διάστηµα.
Εν όψει της προκήρυξης της σχετικής ∆ηµόσιας Πρόσκλησης για τα δύο νέα Προγράµµατα ο ΟΑΕ∆ καλεί:

 • Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι είναι ήδη
  εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού να επικαιροποιήσουν τα
  στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυµούν
  να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία στην Ενότητα «Επιθυµητή Απασχόληση», είτε
  ως πιστοποιηµένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθµου µέσω των ηλεκτρονικών
  Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία µε τον Εργασιακό Σύµβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆.
 • Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους νέους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι
  στο µητρώο του ΟΑΕ∆ να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειµένου να εγγραφούν και
  να πραγµατοποιήσουν συνάντηση µε εργασιακούς συµβούλους ώστε να περάσουν
  από την διαδικασία της Εξατοµικευµένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατοµικό
  Σχέδιο ∆ράσης.

Περισσότερα..