Προσλήψεις συμβασιούχων στο ΚΚΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΚΚΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 32 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022 για την κάλυψη των κενών
θέσεων επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID.

 

Ειδικότητες:

-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει τελειώσει.