ΣΟΧ: Προκήρυξη θέσεων Σχολικών Οδηγών και Συνοδών στην Κεντρική Μακεδονία

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 10648/23-06-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ Ψ1Η146ΜΤΛΗ-6ΩΓ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2022-2023, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2023.

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 Επομένως, το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 14.07.2022 έως και τη Δευτέρα 25.07.2022.

 

H ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!