ΣΟΧ: Προσλήψεις ΔΕ και ΥΕ στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται θέσεις για:

  • 15 άτομα ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο
  • 2 άτομα ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
  • 2 άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο)
  • 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετα εσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR, ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ)
  • 46 άτομα ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή γραφεία της υπηρεσίας μας 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!