ΣΟΧ: Προσλήψεις ΔΕ και ΥΕ στον Δήμο Σιντικής

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, με τις παρακάτω ειδικότητες:

– 1 ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,
– 2 ΔΕ ηλεκτρολόγων,
– 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών)  και δεκατριών
– 13 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.    

 

Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί!