ΣΟΧ: Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Θέρμης

O Δήμος Θέρμης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 36 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Θέρμης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

 
 

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη του Δήμου Θέρμης είναι οι εξής:

  • ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ΄κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΔΕ Οδηγοί φορτηγών ογκωδών (με άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε΄ ή C΄+Ε΄κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (JCB)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγο Αρχιτεχνίτη (με ιδιότητα εναερίτη)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη
  • ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας ( Συνοδών Απορριμματοφόρων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, (Δημαρχιακό Κτίριο), απευθύνοντας την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κ. Καραμούτσιου Βασιλική (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313300700, 747, 721).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει!

Αναμονή αποτελεσμάτων!