Άρθρα

ΑΣΕΠ: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την προκήρυξη 1ΓΤ/2020

Σήμερα εκδόθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης  κατηγορίας ΤΕ κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 4 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

 

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ 

Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 1ΓΤ/2020

 

 

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/7-2-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 6.599 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 8.613 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

301 – ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

125

302 – ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

298

303 – ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

181

304 – ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

396

305 – ΤΕ 01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

588

306 – ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

119

307 – ΤΕ 01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

42

308 – ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

34

309 – ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

149

310 – ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

760

311 – ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)

22

312 – ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

167

313 – ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

318

314 – ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

32

315 – ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

510

316 – ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

133

317 – ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

16

318 – ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

229

319 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1.269

320 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΑ

28

321 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΙ

140

322 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

32

323 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

47

324 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

41

325 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

523

326 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

826

327 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

347

328 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

53

329 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

16

330 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΟΡΝΟ

8

331 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ)

28

332 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

3

333 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

7

334 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΟΜΠΟΕ

5

335 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΟΥΤΙ

4

336 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΠΙΑΝΟ

927

337 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΑΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ)

45

338 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

5

339 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΟΥΜΠΑ

6

340 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΜΠΕΤΑ

34

341 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΜΠΟΝΙ

9

342 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΑΓΚΟΤΟ

3

343 – ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΦΛΑΟΥΤΟ

88

 

 

Πηγή: asep.gr

ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020: Εκδόθηκε νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκε η επόμενη στη σειρά έκδοσης προκήρυξη για τον διορισμό εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ, μετά τον διαγωνισμό 2ΓΔ/2020.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων TΕ01 και TE02 και Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου / ειδικοτήτων ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για τον κλάδο ΤΕ16, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι κοινή και για τις δύο προκηρύξεις (1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020).

Με βάση τις περιλήψεις των διαγωνισμών που απέστειλε για δημοσίευση η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή στο Εθνικό Τυπογραφείο, δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 έχουν οι πτυχιούχοι:

 • Μέσης Τεχνικής Σχολής
 • Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων
 • Επαγγελματικών Λυκείων 
 • Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων 
 • Μέσης Εκπαίδευσης (με βεβαίωση ισοτιμίας) 
 • Α΄ κύκλου ΤΕΕ
 • Β΄ κύκλου ΤΕΕ
 • Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

 

Τα γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης  σας κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραφείο IDEA Σερρών: 23213 02583

Γραφείο IDEA Ευόσμου: 2314 314202

 

  Φόρμα επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Το email σας

  Κατάστημα
  ΣερρώνΘεσσαλονίκης

  Το μήνυμά σας