Άρθρα

ΑΣΕΠ 1Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων των κατηγοριών ΔΕ & ΥΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, είκοσι μίας  (21) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ

ΑΣΕΠ 1Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για την κατηγορία ΤΕ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

 

Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα ΕΔΩ

ΑΣΕΠ 1Κ/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων για τις κατηγορίες ΔΕ & ΥΕ

Εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, είκοσι μία (21) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 18 Δεκεμβρίου 2020 έως και την πάροδο της 28ης   Δεκεμβρίου 2020, ημέρας Δευτέρας.

 

Δείτε τους πίνακες ΕΔΩ

Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2020

 

Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς, υποβλήθηκαν 8.141 αιτήσεις υποψήφιων των ανωτέρω κατηγοριών.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.186 αιτήσεις για την κάλυψη 36 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 2.450 αιτήσεις για την κάλυψη 22 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 2.315 αιτήσεις για την κάλυψη 20 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  •    190 αιτήσεις  για την κάλυψη  1 θέσης  κατηγορίας  Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψήφιων ανέρχεται σε 18.901 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

502-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

821

503-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

160

504-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

701

505-ΠΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ)

859

506-ΠΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

613

507-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

565

508-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

534

509-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

638

510-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

771

511-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

331

512-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

500

513-ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

87

514-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

83

515-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

165

516-ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

76

517-ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ)

1

518-ΠΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. SOFTWARE)

109

519-ΠΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. HARDWARE)

52

520-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

159

521-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

257

522-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)

86

523-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

177

524-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

69

525-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

679

526-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

302

527-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

382

528-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

216

529-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

366

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

601-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

912

602-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

578

603-ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

105

604-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

138

605-ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

107

606-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

225

607-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

289

608-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

267

609-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)

103

610-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

265

611-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

36

612-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

87

613-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

211

614-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

241

615-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

225

616-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

371

617-ΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

145

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

701-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

254

702-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1.130

703-ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

960

704-ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

143

705-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

143

706-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

130

707-ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ

144

708-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

349

709-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

100

710-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

98

711-ΔΕ ΤΑΜΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗ

338

712-ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

101

713-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

42

714-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

47

715-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

53

716-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

93

717-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ)

86

718-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ

437

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

801-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

189