Άρθρα

ΣΟΧ: Προσλήψεις ΔΕ και ΥΕ στην Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς ΑΕ ΟΤΑ

 

Την πρόσληψη 21 υπαλλήλων προωθεί η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς ΑΕ ΟΤΑ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

 

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων έως 27/04/2022.

Αναλαμβάνουμε την επιτυχή συμπλήρωση της αίτηση σας!

 

Κάντε εγγραφή στον «Διορισμός ALERT», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Idea Εύοσμος: 2314 314202 (09:00 -14:30)

 

 

  Φόρμα επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Το email σας

  Κατάστημα
  ΣερρώνΘεσσαλονίκης

  Το μήνυμά σας


   

  ΣΟΧ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 50 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

  Ο δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

  • 10 ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου ( Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 40 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας

  Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων:
  27 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2020

  Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο
  δικτυακό τόπο του Δήμου Καλαμαριάς kalamaria.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: ηλεκτρονική διακυβέρνηση – αιτήσεις εργασίας – σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ή διαφορετικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://kalamaria.gr/ηλεκτρονική-διακυβέρνηση/αιτήσεις-εργασίας/, ή ταχυδρομικά
  με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-
  Σελίδα 10 από 15 2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

  Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης σας!

  Γραφείο IDEA Eυόσμου: 2314 314202

   Φόρμα επικοινωνίας

   Το όνομά σας (απαραίτητο)

   Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

   Το email σας

   Κατάστημα
   ΣερρώνΘεσσαλονίκης

   Το μήνυμά σας