Άρθρα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Πλήθος αιτήσεων στην προκήρυξη (Στατιστικά)

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 52.548  αιτήσεις.

Στατιστικά Στοιχεία Προκήρυξης 13Κ/2021

 

Πηγή: asep.gr

ΑΣΕΠ 8Κ/2021: Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων),

το ΑΣΕΠ καλεί

τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Aνακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

 

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει τη 14η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 και λήγει στις 25 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

 

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία ελέγχου των παραβόλων της ανωτέρω προκήρυξης βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρουσιάζεται σε Γράφημα, ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση τον μήνα Ιανουάριο για τα έτη 2022 και 2021). 

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα αποτελέσματα ΕΔΩ

ΑΣΕΠ 10Κ/2021: Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και προσληπτέων της Προκήρυξης 10Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ),

το ΑΣΕΠ καλεί

τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει τη 14η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 και λήγει στις 25 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

 

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία ελέγχου των παραβόλων της ανωτέρω προκήρυξης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. 

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

 

Αναλαμβάνουμε την επιτυχή ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών σας!

Γραφείο Idea
29ης Ιουνίου & Παύλου Μελά γωνία , Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321302583

Γραφείο Idea
Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Εύοσμος
Τηλέφωνο: 2314314202

 

  Φόρμα επικοινωνίας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Το email σας

  Κατάστημα
  ΣερρώνΘεσσαλονίκης

  Το μήνυμά σας


  ΑΣΕΠ 1Κ/2022: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  Γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2022 για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δεκαπέντε (15) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

   

  Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

  Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

  Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

  Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

   

  Τα γραφεία IDEA αναλαμβάνουν την επιτυχή συμπλήρωση της αίτηση σας!

  Γραφείο Idea
  29ης Ιουνίου & Παύλου Μελά γωνία , Σέρρες
  Τηλέφωνο: 2321302583

  Γραφείο Idea
  Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Εύοσμος
  Τηλέφωνο: 2314314202

   

   Φόρμα επικοινωνίας

   Το όνομά σας (απαραίτητο)

   Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

   Το email σας

   Κατάστημα
   ΣερρώνΘεσσαλονίκης

   Το μήνυμά σας


   ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων επιλαχόντων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής στο Γ.Ν.Αθηνών Λαϊκό

   Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης είκοσι επτά (27) θέσεων κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ», από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021).

   Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

    

   Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ

   ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για τις κατηγορίες ΤΕ & ΔΕ

   Εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης  7Κ/2020 του ΑΣΕΠ , για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι μίας (21) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).

   Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

   Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

   α)   Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης και

   β)   Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

    

    

   Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα αποτελέσματα ΕΔΩ

   ΑΣΕΠ 12Κ/2021: Μόνιμες θέσεις στο υπ. Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

   Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 12Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

   Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

   Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

   Το Εθνικό Κτηματολόγιο και το υπουργείο Τουρισμού θα ενισχυθούν με 101 υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

   Ο κατάλογος με τις ειδικότητες έχει ως εξής: 

    
   • ΠΕ Οικονομικού
   • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 
   • ΠΕ Νομικών
   • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
   • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών) 
   • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών)
   • ΠΕ Πληροφορικής
   • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
   • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων

    

   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 13 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

    

   Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της προκήρυξης έχουν ολοκληρωθεί!

    

   ΑΣΕΠ 13Κ/2021: 1.468 μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού)

   Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 13K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

    

   Η κατανομή των ειδικοτήτων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

   Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) – 1.124 θέσεις
   • ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
   • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
   • ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
   • ΠΕ Γεωλόγοι
   • ΠΕ Γεωπόνοι
   • ΠΕ Δασολόγοι
   • ΠΕ Γεωπόνοι Αγροτικής Ανάπτυξης
   • ΠΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
   • ΠΕ Ιχθυολόγοι
   • ΠΕ Κτηνιατρικής
   • ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό
   • ΠΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
   • ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
   • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
   • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
   • ΠΕ Ιατροί
   • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
   • ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 223
   • ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
   • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
   • ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί
   • ΠΕ Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας
   • ΠΕ Νομικής
   • ΠΕ Οδοντίατροι
   • ΠΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό
   • ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
   • ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
   • ΠΕ Πληροφορικής
   • ΠΕ Πληροφορικής και Επικοινωνιών
   • ΠΕ Φαρμακοποιοί

   Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 306 θέσεις

   • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
   • ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
   • ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
   • ΤΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό
   • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Επόπτες Δημόσιας Υγείας
   • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Κοινωνικής Εργασίας
   • ΤΕ Επισκέπτες Υγείας
   • ΤΕ Εργοθεραπευτές
   • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 310
   • ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
   • ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
   • ΤΕ Μηχανικοί Έργων Υποδομών
   • ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
   • ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
   • ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
   • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
   • ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων
   • ΤΕ Μηχανικοί Οχημάτων
   • ΤΕ Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
   • ΤΕ Νοσηλευτές
   • ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής
   • ΤΕ Πληροφορικής
   • ΤΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών
   • ΤΕ Τεχνικοί Δικτύων
   • ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
   • ΤΕ Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής
   • ΤΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
   • ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων
   • ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

   Κατηγορία Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.) – 36 θέσεις

    
   • ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
   • ΔΕ Δενδροκηπουροί
   • ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
   • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
   • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
   • ΔΕ Οδηγοί
   • ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
   • ΔΕ Σπερματοτεγχυτές
   • ΔΕ Υδραυλικοί
   • ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης
   • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
   • ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
   • ΔΕ Δενδροκηπουροί
   • ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
   • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
   • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
   • ΔΕ Οδηγοί
   • ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
   • ΔΕ Σπερματεγχύτες
   • ΔΕ Υδραυλικοί
   • ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης
   • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

   Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) – 2 θέσεις

   • ΥΕ Καθαριστές Εσωτερικών Χώρων
   • ΥΕ Οικιακοί Βοηθοί

    

   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

    

    

   Τα Γραφεία IDEA αναλαμβάνουν κατόπιν ραντεβού  αλλά και εξ’ αποστάσεως την επιτυχή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας.

    

   Τηλέφωνα επικοινωνίας:

   Idea Εύοσμος: 2314 314202
   Idea Σέρρες: 2321302583

    

    

    Φόρμα επικοινωνίας

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

    Το email σας

    Κατάστημα
    ΣερρώνΘεσσαλονίκης

    Το μήνυμά σας


     

    ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για την κατηγορία ΔΕ

    Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωσημεταξύ άλλων, πεντακοσίων πενήντα επτά (557) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης, για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

    Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

    Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση, αντίστοιχα, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

    α)   Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους και

    β)   Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων  που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

     

    Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα ΕΔΩ